Däck365´s integritetspolicy

1. Allmänt

Däck365 AB org.nr 556127-2724, postadress: Box 12, SE-432 05 TVÅÅKER, Sverige (”Däck365”, ”vi”, ”oss”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Det är Däck365s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy beskriver hur Däck365 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Däck365 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, handla hos eller kontakta oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Däck365 samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Webbplatsen, kontaktar oss, besöker Webbplatsen eller när du på annat sätt har kontakt med Däck365. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Däck365 och för att Däck365 ska kunna göra utskick med erbjudanden, information samt genomföra kundundersökningar.

Om du har ett registrerat kundkonto eller är avtalskund samlar Däck365 in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering. Däck365 sparar de köp du gör via ditt konto. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto” / ”Avtalskund”.

Vid faktura eller delbetalning via Avarda hämtas dina personuppgifter från Avarda.

För avtalskunder görs en kreditupplysning via tredje part om kunden önskar DÄCK365 faktura.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund hos Däck365

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp:

 • Namn
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Adresser (faktura- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer (endast avtalskunder)
 • IP-adress
 • Köpta varor

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kundkontoinnehavare eller som avtalskund:

 • Namn
 • Organisationsnummer för avtalskunder/företagskunder
 • Adresser (faktura- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer (endast avtalskunder)
 • IP-adress
 • Köpta varor
 • Eventuella registrerade frivilliga kontouppgifter.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund hos Däck365

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förbättra Webbplatsen.

Ditt personnummer, betal- och kreditkortsnummer sparas aldrig av Däck365 i samband med köp, uppgifterna överförs enbart till den betalningsförmedlare som är vald - om betalningsförmedlaren kräver detta.

Vi använder personuppgifterna för att förhindra bedrägerier samt för riskhantering.

Personuppgifterna används även för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsanalyser, uppföljning samt affärsutveckling.

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

Utöver uppräkningen ovan behandlar vi personuppgifter om kundkontoinnehavare eller avtalskund även i syfte att:

 • Administrera kontot
 • Ge dig möjlighet att använda de möjligheter kontot ger via frivilliga uppgifter mm
 • Tillhandahålla specialerbjudanden

5. Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Däck365 behandlar dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs nedan.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Vi kan även ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Om du har registrerat ett kundkonto eller är avtalskund hos Däck365 sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerat ett kundkonto eller är avtalskund så sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Däck365s eller Däck365s samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Om du ansöker om att betala via faktura eller delbetalning kommer dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysnings- och/eller finansföretag.

Till transportföretag och deras partner lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för att beställda varor ska kunna levereras.

Vid leverans till monteringsverkstad lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för kontakt och kvittens av köpta varor.

Personuppgifter kan vidare lämnas ut till myndigheter för att följa gällande lagkrav eller vid krav från dessa.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES i de fall någon av våra leverantörer eller samarbetspartner befinner sig där.

Den information vi lämnar till tredje part får endast användas i ovan nämnda syfte.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

8. Ändring av integritetspolicy

Däck365 förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. Vi kommer att meddela kunder som har kundkonto eller är avtalskunder när ändringar sker. Om du inte godtar ändringarna så avslutar du ditt konto hos oss.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

10. Dina rättigheter

Däck365 ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt avidentifiera eller radera personuppgifter.

Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har lagrade. För att vi ska lämna ut informationen måste vi säkerställa kundens identitet. Vi kommer att lämna ut registerdraget inom 30 dagar.

Rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller ändrade.

Radering av dina personuppgifter

Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att endast spara den information som vi enligt lag är skyldiga att lagra.

Begränsning av behandling

Du kan begära begräsning av behandling av dina uppgifter tillexempel när du anser att dina uppgifter är felaktiga. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11. Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

12. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Däck365 inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

13. Kontaktinformation

DÄCK365 AB
Box 12
43205 TVÅÅKER

E-post: info@dack365.se


Däck365´s integritetspolicy är senast uppdaterad 2018-05-24